Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizovanú Príručku pre prijímateľa NFP vrámci OP Vzdelávanie – verzia 6.0, platnú od 21. 02. 2012, účinnú dňa 23. 02. 2012.

Aktualizovanú príručku môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk