Dńa 14. februára 2012 bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových  a fondových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP (ďalej len ,,výzva“) . Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol stanovený na 14. máj 2012.

Výzva je zameraná na:

– záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochranu digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving

– systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/

– digitálnu rekonštrukciu filmových materiálov

– digitálnu rekonštrukciu audio a audiovizuálnych záznamov- systematickú digitalizáciu a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné organizácie:

– Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– Verejnoprávna inštitúcia- Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, združenia obcí, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

– Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Pre viac informácií: http://www.opis.culture.gov.sk/aktualne/vyhlasenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-realizaciu-dopytovo-orientovanych-projektov#XLrLdvB3SPRm-pzJeSNwHg