Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR (riadiaceho orgánu) zverejnila:
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, č. 2011/PRV/19 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v termíne od 1.1.2012 do 31. 03. 2012 (ďalej len „Výzva“), Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len ŽoNFP pre opatrenie 4.2) a všetky príslušné dokumenty, týkajúce sa Výzvy, ako aj ostatné ŽoNFP pre iné opatrenia nájdete v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / OS 4 Leader  / Výzvy

Dodatok č. 10 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader (ďalej Dodatok č.10),  ako aj  Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader (so zapracovanými ustanoveniami Dodatku č. 10), verzia 1.10, platné od 19.12.2011 (ďalej len Usmernenie), vrátane všetkých príloh, vydaných v rámci  Usmernenia, s dátumom zverejnenia 19.12.2011 v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / OS 4 Leader  / Usmernenie.