Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie: OPŽP-PO4-11-5

http://www.opzp.sk/200/vyzvy/aktualne-vyzvy
Zdroj:www.minzp.sk