Slovenská agentúra pre cestovný ruch organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1101 vyhlásenej dňa 16.12.2011 v rámci  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Viac informácií o seminároch nájdete na nasledovnom linku:

http://www.sacr.sk/sacr/novinky/strukturalne-fondy-informacne-seminare-k-vyzve-kahr-31sp-1101/