Rozhodnutím Európskej komisie K (2011) 9229 zo dňa 19. 12. 2011 bola schválená revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 3.0. Zmeny sa týkajú najmä prioritnej osi 2 a to v súvislosti s uplatnením princípu pro rata pre financovanie projektov realizovaných v rámci tejto prioritnej osi.

Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 3.0

Zdroj: www.opis.gov.sk