K 31. decembru 2011 vyčerpala Slovenská republika zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2 876 997 585 eur, čo predstavuje 25,02 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). V porovnaní so stavom k 30. 06. 2010 (8,39 %) vzrástlo celkové čerpanie o 16,63 p. b.

Ešte významnejšie sa počas ministrovania Jána Figeľa zvýšil ukazovateľ zazmluvnenia (kontrahovania) projektov financovaných z fondov EÚ. Kontrahovanie k 31. decembru 2011 bolo vo výške cca 7,8 mld. eur, čo predstavuje 67,64 % z alokácie na programové obdobie 2007-2013 (zdroje EÚ). V porovnaní s koncom júna 2010 vzrástlo celkové kontrahovanie o 26,86 percentuálneho bodu.

„Uplynulý rok 2011 bol rokom veľkého množstva zmien. Došlo k zrýchleniu implementácie Národného strategického referenčného rámca a dobrou správou do druhej polovice súčasného programového obdobia eurofondov je vládou prijatý súbor opatrení, ktoré majú rýchlosť čerpania ešte akcelerovať. Eurofondy mali doteraz vplyv na 22 tisíc pracovných miest na Slovensku, pričom priamo vytvorili viac ako 6 tisíc pracovných miest“, uviedol prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ, ktorého rezort od januára minulého roka koordinuje čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Na vytvorenie priestoru pre úspešnú implementáciu eurofondov bolo, a aj v ďalších rokoch bude, potrebné skoordinovať kroky všetkých subjektov zapojených do riadenia a implementácie ŠF a KF.

Slovensko čerpá finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci 11 operačných programov (OP), z nich najvyššie finančné objemy zdrojov EÚ prerozdeľuje OP Doprava (3,2 mld. eur), OP Životné prostredie (1,82 mld. eur) a Regionálny operačný program (1,55 mld. eur).

Na základe európskych nariadení o výške čerpania na jednotlivé roky (pravidlo n+3) sa musia v jednotlivých operačných programoch vyčerpať vyčlenené financie na rok 2008 do konca tohto roku. Všetky riadiace orgány operačných programov vyčerpali finančný záväzok na rok 2008. Finančný záväzok roku 2009 vyčerpalo osem OP (OP Technická pomoc, Regionálny OP, OP Zdravotníctvo OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava, OP Bratislavský kraj, OP Životné prostredie).

Zdroj: www.mindop.sk