Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlasilo dňa 16. decembra 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch,

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. marca 2012 do 16:00 hod.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

  • osobne najneskôr do 19. marca 2012 do 16:00 hod.,
  • alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 19. marca 2012 na vyššie uvedenú adresu SACR

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Dokumenty na stiahnutie
Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP

Kompletná dokumentácia k výzve /zip/

Zdroj: www.sacr.sk