Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 16. decembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Kód výzvy KaHR–111SP–1101

»  VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. marca 2012.

Až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

»  VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Viac informácií nájdete na www stránke:

http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-111–kod-vyzvy-kahr-111sp-1101/137255s