24.8.2011 bola otvorená nová výzva na predkladanie návrhov na projekty v rámci programu ESPON 2013. Celkový rozpočet výzvy je vyše 7 miliónov euro. Uzávierka podávania prihlášok je 20. október 2011. V jednotlivých prioritách sú vypísané sú tieto témy:

Priorita 1 – Projekty aplikovaného výskumu:
– Európske susedné regióny (rozpočet 750 000 €)
– Malé a stredne veľké mestá vo funkčných mestských regiónoch (rozpočet 650 000 €)
– Územný rozmer chudoby a sociálnej exklúzie v Európe (rozpočet 750 000 €)
– Ekonomická kríza: pružnosť regiónov (rozpočet 759 153 €)

Priorita 2 – Cielené analýzy
– Rastové póly v juhovýchodnej Európe (rozpočet 360 000 €)
– Kľúčové indikátory pre teritoriálnu kohéziu a územné plánovanie (rozpočet 360 000 €)
– Obývateľné krajinné štruktúry pre udržateľný územný rozvoj (rozpočet 379 796,09 €)
– Krajinná stratégia pre park troch krajín (360 000 €)
– Severné more – Rozširovanie transnárodných výsledkov ( 340 000 €)

Priorita 3 – Projekty vedeckej platformy a nástrojov:
– Územný monitoring a reporting Euróspkej únie (rozpočet 598 000 €)
– ESPON atlas európskych územných štruktúr a dynamiky (rozpočet 150 000 €)
– Rozpoznávanie územných potenciálov a výziev (rozpočet 350 000 €)
– Súbor informácií o území pre programy ERDF (rozpočet 500 000 €)
– ESPON online mapovací nástroj (rozpočet 150 000 €)
– Územný monitoring v európskom makroregióne – overenie na regióne Baltického mora (rozpočet 360 000 €)

Všetky dokumenty súvisiace s aktuálnou výzvou, vrátane procedúry pre podanie prihlášky, podmienok a posudzovacích kritérií nájdete na oficiálnych stránkach programu ESPON

Zdroj: http://www.urbion.sk/zapojte-sa-aj-vy-do-novych-projektov-programu-espon-2013/