Riadiaci orgán Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal dňa 6. 9. 2011 desiatu aktualizáciu Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N3/2007.

Aktualizácia č. 10 Metodického usmernenia k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 nadobúda účinnosť dňa 9. 9. 2011. Riadiaci orgán prostredníctvom tejto aktualizácie okrem iného zaviedol nové kategórie oprávnených výdavkov Materiál Softvér, Materiál Licencie, Transfery obciam, Transfery na nemocenské dávky a Transfery príspevkovej organizácií. Zmeny v usmernení sú podrobne popísané v dokumente Základné zmeny v Usmernení RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013.

Cieľom metodického usmernenia k oprávnenosti výdavkov je zadefinovať skupiny oprávnených výdavkov a výšku ich oprávnenosti v podmienkach Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre programové obdobie 2007 – 2013.

Zmeny v aktualizácii sa týkajú predovšetkým vysvetlenia pojmu plánovaný výdavok, doplnenia možnosti zjednodušeného vykazovania výdavkov, doplnenia nových skupín oprávnených výdavkov, posudzovania výdavkov na odborné aktivity v oblasti vzdelávania  a ďalších záležitostí.