Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre Operačný program Vzdelávanie  so súhlasom riadiaceho orgánu vykonalo úpravy týkajúce sa odstránenia nezrovnalostí v rámci oprávnených a neoprávnených výdavkov výzvy v dôsledku čoho zmenilo dátumu uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPV 2011/2.2/01 z pôvodného dátumu 16. septembra 2011 na 3. októbra 2011 do 14.00 hod..

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk