Dovoľujeme si Vás informovať, že od 11. júla 2011 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 18. júla 2011 do uzávierky 1. kola prijímania žiadostí o NFP, t.j. do 1. augusta 2011, v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 14 k príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Upozorňujeme žiadateľov, že predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú, a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník ASFEU má právo zrušiť osobnú konzultáciu, pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.