Fond sociálneho rozvoja aktualizoval prílohu B 6c Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

Zdroj: http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/?o=338