Pri zákazkách s nízkou hodnotou je verejný obstarávateľ raz za štvrťrok na svojej internetovej stránke alebo v periodickej tlači zverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača.