Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedným z organizátorov 9. ročníka medzinárodnej súťaže projektov v oblasti životného prostredia, ktorá bola v týchto dňoch vyhlásená organizátormi. Cieľom súťaže je spojiť úsilie výskumnej základne, stredných a vysokých škôl a priemyselných podnikov pri zlepšovaní životného prostredia cestou konkrétnych technických a technologických projektov, a tak minimalizovať vplyv ľudských aktivít na životné prostredie.

Do súťaže EKO 2011 môžu byť prihlásené technické riešenia, vynálezy, patenty, racionalizačné riešenia zavedené, vyriešené alebo realizované v období od 1. januára 2010 do 31. júla 2011. Celkovo sa súťaží v troch kategóriách – hlavná kategória (zamestnanci organizácií), kategória študentov univerzít a kategória stredoškolských študentov. Ide najmä o riešenia, ktoré znížia tempo spotreby prírodných zdrojov a zásob, zaistia bezodpadovú prevádzku alebo znížia mieru tvorby odpadov, znížia pravdepodobnosť vzniku závažných havárií, zvýšia mieru recyklovateľnosti materiálov s cieľom dosiahnutia úplného materiálového cyklu, zabezpečia vypúšťanie len ekologicky neškodných čistých vôd do recipienta, znížia množstvo plynných a prachových emisií, vypúšťaných z technologických a iných procesov, zvýšia úžitkovosť výrobkov spolu so znížením ich potenciálneho ekologického nebezpečenstva.

Taktiež možno prihlasovať riešenia, ktoré zaistia zmeny v technológiách a technikách energetických zariadení s cieľom znižovania energetickej náročnosti, zvyšovania efektívnosti výroby energií, zlepšenia podmienok spaľovania energetických médií a ich zámeny za ekologické zdroje energie, zavádzania bezodpadových energetických technológií, využitia alternatívnych zdrojov energie, dotýkajú sa integrovanej prevencie zaťaženia životného prostredia, zvýšia povedomie mladej generácie o mieru zaťaženia a ochrane životného prostredia s cieľom riešenia ekologických problémov (téma týkajúca sa študentov).

Riešenia je potrebné zaslať najneskôr do 31. júla 2011. V hlavnej kategórii (zamestnanci organizácií) v národnej súťaži získa víťaz 700 €, v študentských kategóriách 300 € a 200 €. Víťazi medzinárodného kola získajú 3.400 € organizácie), 700 € a 400 € (študenti).

EKO 2011 je organizovaná tromi krajinami – Poľskou republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou. Za poľskú stranu sa na jej organizovaní podieľa Poľská hutnícka spoločnosť a Únia vynálezcov a zlepšovateľov Poľska, za českú stranu Česká hutnícka spoločnosť Třineckých železáren, a.s. Třinec, Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha, Česko – Poľská obchodná komora Ostrava a za slovenskú stranu Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Súťaž riadi medzinárodný organizačný výbor, v ktorom sú delegovaní zástupcovia národných organizačných výborov. Za organizáciu medzinárodnej súťaže, rokovania medzinárodnej jury a slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže EKO 2011 je zodpovedný národný organizačný výbor Českej republiky.

EKO 2011 – podrobné informácie o súťaži

Viac informácií nájdete na:

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100554/eko-2011-medzinarodna-sutaz-projektov-v-oblasti-zivotneho-prostredia.aspx