Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ROP) zverejnil aktualizovanú verziu príručky pre žiadateľa (verzia 5.4). Predmetom aktualizácie je viacero menších zmien, ale aj jedna väčšia zmena, ktorá sa týka oprávnenosti výdavkov v spojených s externým projektovým manažmentom. V aktualizovanej príručne už pod pojmom podporné aktivity figurujú len projektové a inžinierske práce (str. 24 Príručky). Z uvedeného vyplýva, že v rámci nasledujúcich výziev ROP-ky už výdavky spojené s externým projektovým manažmentom oprávnené nebudú. Okrem externého projektového manažmentu zo zoznamu oprávnených výdavkov vypadli aj výdavky na verejné obstarávanie. Doplnené boli tiež informácie týkajúce sa novej prioritnej osi Operačného programu a to konkrétne prioritnej osi 7. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Pre podrobnejšie informácie, nielen o zmenách súvisiacich s oprávnenosťou výdavkov, si prezrite celý dokument Príručka pre žiadateľa prijímateľa v rámci ROP verzia 4.5.

Dokument: