Ministerstvo zahraničných vecí SR (ďalej len „MZV SR“) vyzýva na predloženie súťažných návrhov pre uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Absolventské stáže na MZV SR a MPSVR SR“ financovaného z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Partnerstvo bude uzatvorené s cieľom zabezpečiť poskytovanie komplexných služieb a administráciu dlhodobých stáží v SR a v zahraničí pre účastníkov pripravovaného projektu, teda vybraných absolventov vysokých škôl.

Dokument nájdete tu.