Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 26. mája 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001. Cieľom Usmernenia č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) upraviť termín ukončenia výzvy;
2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);
3) upraviť postupy výkonu obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona č. 25/2006 Z. z. – o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) upraviť príslušné ustanovenia v súvislosti s novelou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 211/2000 Z. z. – o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na povinnosť povinných osôb zabezpečiť zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
– výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001
– príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001
– príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu
– vzor zmluvy o poskytnutí NFP
– zoznam povinných príloh

Všetky informácie k výzve KaHR-13SP-1001 sú zverejnené tu.