V operačnom programe životné prostredie bola vyhlásená nová výzva, a to výzva v prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.1 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov  OPZP-PO4-11-3

Regionálne environmentálne,  poradenské a informačné centrá (ďalej len REPIS)  pripravuje informačné semináre súvisiace s touto výzvou.

Zoznam informačných seminárov:

27.6.2011 Banská Bystrica    POZVÁNKA
27. a 30.6.2011 Žilina             POZVÁNKA
29.6.2011 Prievidza                POZVÁNKA
30.6.2011 Poprad                   POZVÁNKA
30.6.2011 Košice                    POZVÁNKA
13.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA
20.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA