Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej republiky oznamuje, že k dátumu 11.06.2011 dochádza na základe vydaného rozhodnutia ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 25/2011 z 29. apríla 2011, k presunu činností spojených s implementáciou Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a tiež Opatrenia 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb a Opatrenia 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do pôsobnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Uvedená zmena má len inštitucionálny charakter a nebude mať vplyv na prijímateľov, konečných prijímateľov, resp. príjemcov pomoci a rovnako ani na pokračovanie implementácie projektov. Zoznam kontaktných osôb pre získanie bližších informácií o vykonanom presune je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – www.siea.gov.sk (časť  Kontakty).

K dátumu 11.06.2011 sa mení i korešpondenčná adresa  z doterajšej: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, na:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.