Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2011/3.1/03-SORO s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.

Pozvánka a program podujatia