Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán Programu Európskej Teritoriálnej Spolupráce Stredná Európa informuje, že Riadiaci orgán Programu Stredná Európa vyzýva verejné a súkromné organizácie aktívne v rámci regiónov Slovenskej republiky ako aj celého územia programu Stredná Európa, aby predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ERDF v rámci 4. výzvy na predkladanie projektových návrhov, na vymedzené oblasti intervencie č. 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 a 4.3. Výzva je vyhlásená ku dňu 10. júna 2011 a bude otvorená do 14. októbra 2011.

Priorita 1– Uľahčenie inovácií v Strednej Európe
1.3 Podpora rozvoja poznatkov

Priorita 2 – Zlepšenie dostupnosti Strednej Európy a v rámci nej
2.4 Podporenie informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení posilňovania prístupu

Priorita 3 – Zodpovedné využívanie životného prostredia
3.4 Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít

Priorita 4 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov
4.1 Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
4.3 Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny

Na výzvu bude poskytnuté minimálne 22,5 mil. EUR zo zdrojov ERDF. Tato čiastka bude navýšená v prípade, že sa uvoľnia prostriedky pridelené na už schválené projekty z predchádzajúcich výziev. Všetky informácie a dokumenty k 4. výzve nájdete na stránke programu www.central2013.eu, prípadne na stránke MŽP SR www.minzp.sk v časti Stredná Európa, alebo môžete kontaktovať pracovníkov kontaktného miesta Programu Stredná Európa pre Slovenskú republiku.