Ministerstvo životného prostredia SR  ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu (kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3) na predkladanie žiadostí o NFP z OP ŽP, v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.

Operačný cieľ:

4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU

4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. jún 2011

Dátum uzavretia výzvy: 23. september 2011

Viac informácií nájdete na:

http://www.opzp.sk/190/vyzvy/aktualne-vyzvy