Dňa 20. 05. 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Výzva nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) dňa 16. 9. 2009, ktorej  cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšenie ich životných podmienok. Oprávnenými žiadateľmi sú základné a stredné školy vrátane cirkevných a súkromných; základné umelecké školy vrátane cirkevných a súkromných, ďalej miestna samospráva a mimovládne organizácie v zmysle podmienok stanovených v priebežnej výzve.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je predloženie úradne overenej kópie Záväzného stanoviska o schválení Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP vydaného ÚSVRK prijímateľovi podpory LSKxP. Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok, musí byť v súlade so Žiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP schválenou ÚSVRK.

Uzávierka 1. kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 01. 08. 2011.

Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20113103-soro/