PPA oznamuje žiadateľom, ktorých úspešné žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 uverejnila na svojej internetovej stránke dňa 14.4.2010 v sekcii Aktuality, že k uzatváraniu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pristúpi až po presune finančných prostriedkov z iných opatrení programu.
Uvedený presun finančných prostriedkov podlieha schváleniu Európskou komisiou a predpokladá sa v druhom polroku 2011.

Zdroj: www.apa.sk