Dňa 26. apríla 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2011/2.1/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Riadiaci orgán výzvu vyhlásil v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenias prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 5 700 000, – EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 100 000, – EUR a maximálna výška je 2 000 000, – EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol výzvou stanovený na 26. júla 2011 do 15.00 hod.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskutoční v utorok 17. mája 2011 vo veľkom salóne hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.30 hod.

Druhý seminár  bude v stredu 18. mája 2011 v zasadačke hotela Yasmin,  Tyršovo  nábrežie 1, Košice od 10.00 do 12.30 hod.

Tretí sa uskutoční  vo štvrtok 19. mája 2011 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava od 10.00  do 12.30 hod.

Záujemcovia o informačné semináre prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 16. mája 2011 na mailovú adresu ' + '') /*]]>*/.

Zdroj:www.nsrr.sk