Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy, Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Operačný program: Vzdelávanie,

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 3. 2011 Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31. 5. 2011

Viac informácií  o výzve nájdete na:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20111106-soro/