Dňa 15. 4. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov základnej školy;
  • cirkevné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov cirkevnej základnej školy;
  • súkromné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov súkromnej základnej školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15. 6. 2011.

Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20113102-soro/.