Nadácia Dexia banky Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou Pontis n.o. vyhlasujú druhý ročník celoslovenského otvoreného grantového programu Zelené obce 2011. Cieľom programu je podpora projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, efektívna starostlivosť o životné prostredie pomocou vytvárania zelených oáz a miest oddychu pre širokú verejnosť a podpora separácie komunálneho odpadu. Nadácia Dexia banky Slovensko na tento účel prerozdelí celkovo sumu 25 000 Euro. O grant sa môžu uchádzať aj žiadatelia podporení v predchádzajúcom ročníku.

Termín uzávierky: 15.5.2011

Minimálna výška podpory: 1000,- EUR

Maximálna výška podpory: 2000,- EUR

Spolufinancovanie: 20%

Oprávnení žiadatelia:

  • samospráva – obec/mesto, VÚC
  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • školy a školské zariadenia.

Podávanie žiadostí: elektronicky cez: www.darca.sk

Všetky potrebné informácie nájdete TU