Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 schválila vláda SR na 36. schôdzi 9. marca 2011 (ďalej len prvý realizačný projekt). Tento realizačný projekt je zameraný na realizáciu opatrení prevencie pred povodňami a revitalizáciu krajiny v katastrálnych územiach obcí Slovenskej republiky. Realizáciou opatrení sa vytvoria vodozádržné prvky a systémy v objeme minimálne 30 000 m3 na území každej obce vybranej do prvého realizačného projektu. Projekty majú znížiť povodňové riziká a zmierniť dopady prívalových dažďov na tvorbu lokálnych povodní.

Výber obcí bude prebiehať na základe prihlásenia sa obce do prvého realizačného projektu prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Úrad vlády SR (viďte link nižšie), za predpokladu, že spĺňa vyššie uvedené kritéria pre zaradenie do prvého realizačného projektu, potvrdí záujem o zaradenie do prvého realizačného projektu a deklaruje pripravenosť začať s prípravou a nadväznou realizáciou revitalizačných opatrení a opatrení prevencie pred povodňami na území svojho katastrálneho územia počas apríla až októbra 2011.

Oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou zapojenia sa do realizácie opatrení prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny. Obec, ktorá má záujme o zapojenie sa do projektu sa musí najneskôr do 17.3.2011 zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého formuláru (cez internetovú stránku Úradu vlády SR alebo zaslaním prihlášky faxom). Do prvého realizačného projektu bude zaradených maximálne 200 obcí, ktoré najviac vyhovujú kritériám pre zaradenie do prvého realizačného. Obec dostane potvrdenie o zaradení do prvého realizačného projektu emailom obratom v piatok 18.3.2011.

Prihláška do prvého realizačného projektu:

http://www.krajina.gov.sk/24593/prihlaska-do-prveho-realizacneho-projektu.php

Plné znenie prvého realizačného projektu:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19315