Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 oznamuje, bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP na opatrenia prioritnej osi 2 – opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry a opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh (pre cieľ Konvergencia a oblasti mimo cieľa Konvergencia) s termínom ukončenia prijímania žiadostí do 20.05.2011.

Výzva, vrátane kompletnej dokumentácie, je uverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry: http://www.apa.sk/index.php?navID=404