Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), g), h) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny výzvu na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci nasledujúcich prioritných oblastí:
a) presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti;
b) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie;
c) presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.
V rámci tejto výzvy budú prioritne podporené projekty, ktorých aktivity sú zamerané na špecificky vymedzenú oblasť, cieľovú skupinu alebo konkrétnu problematiku z vymedzených prioritných oblastí s dôrazom na lokálny alebo regionálny dosah.

Uzávierka výzvy je 2. mája 2011.

Viac informácií a všetky základné dokumenty výzvy sú na:

http://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=24383

Zdroj: www.vlada.sk