Ministerstvo Zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 operačného programu Vzdelávanie oznamuje žiadateľom predĺženie termínu uzávierky predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02, z dôvodu administratívnej náročnosti realizácie prieskumu trhu pre objektivizáciu rozpočtu a prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré musia byť v súlade s výzvou zamerané na široký okruh cieľovej skupiny z celého územia cieľa Konvergencia.

Nový termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15. apríl 2011.

http://opv.health.gov.sk