Cieľom tohto usmernenia je informovať a upraviť postup žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov v rámci Regionálneho operačného programu v súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, novelou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a usmerniť postup prijímateľov pri zmenách ich štatutárnych orgánov najmä v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb v roku 2010.

Predmetom Usmernenia Riadiaceho orgánu pre ROP č. 1/2011 je:

– usmernenie k postupu zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP;

– usmernenie k úprave sadzby DPH v rámci ROP;

– usmernenie k postupu pri zmenách štatutárnych orgánov prijímateľov.

Úplné znenie Usmernenia č. 1/2011: Usmernenie RO pre ROP 1_2011.pdf

http://www.ropka.sk/aktuality/&id=139