Riadiaci orgán zverejňuje Metodický pokyn č. 1/2011, ktorého cieľom je informovať a upraviť postup prijímateľov resp. partnerov v súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, novelou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a usmerniť postup prijímateľov pri zmenách ich štatutárnych orgánov najmä v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb v roku 2010.

Metodický pokyn č.1/2011 zároveň predstavuje aktualizáciu platnej Príručky pre prijímateľa, verzie 2.0.

Obsah Metodického pokynu:

  1. Cieľ metodického pokynu
  2. Usmernenie k postupu zverejňovania zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre slovenských partnerov
  3. Usmernenie k úprave sadzby dane z pridanej hodnoty u partnerov zo SR
  4. Usmernenie k postupu pri zmenách štatutárnych orgánov prijímateľov
  5. Zmena kapitoly 5.5.2. „Podstatné zmeny“ v Príručke pre prijímateľa

Metodický pokyn č. 1/2011 na stiahnutie vo formáte PDF