Pre FSR bola vydaná nová Príručka pre prijímateľa ako Externého pokynu č. 01/2011. Vydaním tejto príručky sa ruší platnosť externých pokynov pre prijímateľa, vydaných pred dátumom účinnosti príručky.

Príručka pre prijímateľa: Externý pokyn č. 01/2011

Viac informácií k príručke nájdete v súbore: Príručka

Upozornenie pre prijímateľov z dňa 28.januára 2011

FSR upozorňuje prijímateľov na opravu chyby v písaní v texte Príručky pre prijímateľa. Na strane 41 bola uvedená nesprávna informácia k vypĺňaniu zoznamu deklarovaných výdavkov. Opravený text je v príručke uvedený červeným písmom.

Rovnako bola upravená aj príloha A 4.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09, kde bola nesprávne uvedená výška nepriamych výdavkov. Správna výška nepriamych výdavkov je maximálne 20% z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu v súlade s výzvou.“ Za chybu sa prijímateľom ospravedlňujeme.

Zdroj:
FSR