Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy KaHR-21SP-0901 a Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.nsrr.sk