Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje žiadateľom o NFP, že na základe žiadosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pozastavuje výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 do 1.4.2011.

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zaslal dňa 30.12.2010 Riadiacemu orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia list so žiadosťou o pozastavenie výziev OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04.

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v súčasnosti analyzuje opodstatnenosť schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. Preskúmanie schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu uskutoční do 24.3.2011.

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP, aby sa po tomto termíne (24.3.2011) informovali na Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, či ich schválená lokálna stratégia komplexného prístupu je opodstatnená a či Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity poskytne Fondu sociálneho rozvoja (ktorý je vyhlasovateľom výzvy) kladné vyhlásenie o súlade žiadosti o NFP so schválenou lokálnou stratégiou komplexného prístupu. Bez takéhoto kladného vyhlásenia je Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia povinný žiadosť o NFP zamietnuť.
Predložením žiadosti o NFP až po konzultácii s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa žiadatelia o NFP vyhnú zbytočnému vynakladaniu finančných prostriedkov a času na prípravu žiadosti o NFP v prípade, ak ich stratégia komplexného prístupu bude Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vyhodnotená ako neopodstatnená.

Bližšie informácie o dôvodoch pozastavenia výziev nájdete na stránke Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhovel písomnej žiadosti o pozastavenie výziev a oznamuje žiadateľom o NFP nasledovnú zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04:

1. V texte výziev OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 sa mení termín uzavretia 1. kola hodnotenia žiadostí o NFP, zmenený text znie: „Prvé kolo hodnotenia žiadostí o NFP bude uzavreté 29.4.2011

2. V texte výziev OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 sa mení termín uzavretia výziev nasledovne: „Dátum uzavretia výzvy: priebežne do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu, najneskôr do 30.6.2011