Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP“) ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)“ v znení Dodatku č. 2 vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 163C/2010 dňa 24.08.2010, s. 9 – 16.

link:

http://www.nadsme.sk/sk/content/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok