Európska komisia zverejnila 18. 1. 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2011. Uzávierka výzvy bude vo štvrtok 12. mája 2011 o 17. h (SEČ).

Z programu IEE sú podporované medzinárodné projekty neinvestičného charakteru do výšky 75% oprávnených nákladov v nasledovných oblastiach

  • Energetická efektívnosť (rozpočet 12 mil. EUR)
  • Obnoviteľné zdroje energie (rozpočet 16 mil EUR)
  • Využívanie energie v doprave ( rozpočet 12 mil. EUR)
  • Integračné aktivity (rozpočet 27 mil. EUR) ako napr. mobilizácia lokálnych investícií do energetiky, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Rozpočet na projekt sa pohybuje obyčajne v rozmedzí 0,5 – 2,5 mil EUR.

Na medzinárodnom projekte sa musia zúčastniť minimálne 3 organizácie (súkromné, alebo verejné) z troch rôznych oprávnených krajín (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Nórsko, Island, Lichenštainsko).

Bližšie informácie sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm