V súvislosti s prebiehajúcou analýzou schválených LSKxP v zmysle Akčného plánu implementácie LSKxP vypracovaného OK HP MRK v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom, s cieľom zistenia potrieb cieľovej skupiny MRK a merateľných dopadov na túto skupinu ÚSVRK požiadal riadiaci orgán OP ZaSI o pozastavenie výzvy OP ZaSI-FSR-2010/2.1/03 a OP ZaSI-FSR-2010/2.2/04.

Zároveň chceme ubezpečiť verejnosť, že ÚSVRK veľmi citlivo pristupuje už ku schváleným LSKxP a zverejneným výzvam ku schváleným LSKxP, rešpektujúc všetky doposiaľ vykonané postupy. V rámci úloh, ktoré vyplynuli z Akčného plánu implementácie LSKxP, je hlavným cieľom dosiahnuť efektívne čerpanie ŠF a čo najviac umožniť realizáciu aktivít pri implementácii LSKxP s priamym dopadom na cieľovú skupinu – MRK tak, aby zahŕňala do svojich procesov aj nové prístupy vzhľadom k možnostiam, ktoré umožňuje systém a to zadefinovať aj priority z Programového vyhlásenie vlády SR v rámci podporených projektových zámerov LSKxP. Chceme zdôrazniť, že nám v prvom a neposlednom rade ide o korektnú spoluprácu, o efektívne vyčlenenie finančných prostriedkov v prospech zainteresovaných dopadovo a cielene orientovaných komunít, ktorých  implementáciou prispejeme k základnému cieľu a parciálnych cieľov definovaných vo výzve LSKxP a relevantným dopytovo – orientovaných výzvach k LSKxP.