Fond sociálneho rozvoja upozorňuje prijímateľov na povinnosť predložiť Informáciu o účastníkoch projektu

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  (čl. 3 VZP bod 9.) majú prijímatelia povinnosť zasielať na FSR Informáciu o účastníkoch projektu v termíne do 15 dňa mesiaca, nasledujúceho po sledovanom období (tzn. za rok 2010 najneskôr do 15.1.2011).

Uvedenú Informáciu o účastníkoch projektu je Fond sociálneho rozvoja povinný požadovať od prijímateľov na základe Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, príloha XXIII Údaje o účastníkoch operácií ESF podľa priority, táto povinnosť bola premietnutá aj do Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v aktuálnom znení.

Predchádzajúca verzia Informácie o účastníkoch projektu bola zosúladená s elektronickým monitorovacím systémom EÚ (databáza SFC), preto je po novom každá podpoložka členená na prichádzajúci, odchádzajúci, pokračujúci z predošlého roka, pričom aj tieto zložky sa členia na muži/ženy.

Fond sociálneho rozvoja zverejňuje aktuálny formulár Informácie o účastníkoch projektu a Postupy k vyplňovaniu informácie o účastníkoch projektu.