RO OPCS SR-ČR upozorňuje všetkých prijímateľov/partnerov z verejnej správy (mestá a obce), že v dôsledku výsledkov komunálnych volieb v roku 2010 je potrebné, aby v prípade, ak došlo k zmene štatutárneho orgánu partnera, zaslať Spoločnému technickému sekretariátu, svojmu Národnému kontrolórovi, Vedúcemu partnerovi a v prípade českých partnerov aj Národnému orgánu (MMR) menovací dekrét starostu/primátora (originál, príp. úradne overenú kópiu) a v prípade ak je prijímateľ Vedúci partner projektu aj novú prílohu č. 4 k zmluve o poskytnutí FP „Podpisové vzory“. V opačnom prípade nie je možné akceptovať žiadosti o platbu a monitorovacie správy. Uvedené ustanovenie platí aj na prípady, ak dôjde k zmene štatutárneho orgánu kedykoľvek v priebehu realizácie projektu

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=128