RO OP CS SR-ČR oznamuje, že v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií bude od 1.1.2011 zabezpečovať zverejnenie zmlúv o poskytnutí FP v Centrálnom registri zmlúv.

Zákon č. 546/2010 sa pre účely úpravy procesov implementácie OP CS SR-ČR týka najmä zmeny a doplnenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Predmetná zmena sa týka najmä nadobudnutia účinnosti zmlúv v nadväznosti na zavedenie povinnosti zverejnenia písomných zmlúv, ktoré uzaviera povinná osoba.

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba* a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register„). V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými v prvej vete. Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba, ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, sa v prípade vedúcich a hlavných cezhraničných partnerov zo Slovenskej republiky zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne v Obchodnom vestníku.