Fond sociálneho rozvoja na základe súhlasného stanoviska Riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia predlžuje termín na informovanie žiadateľov o NFP o schválení, resp. neschválení žiadostí o NFP do 31.1.2011.