Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  dňa 10. januára 2011 zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP pre rok 2011 podľa prioritných osí.

Harmonogram je zverejnený na:
http://www.opzp.sk/na-stiahnutie/harmonogram-vyziev2011/harmonogram-vyziev-op-zp-na-2011.doc

Ďalšie informácie o relevantných dokumentoch, informácie o podmienkach a prvkoch v procese prípravy a implementácie ŽoNFP nájdete na webových stránkach www.opzp.sk alebo www.repis.sk prípadne Vám tieto informácie a dokumenty približne prostredníctvom bezplatných konzultácií v rámci siete REPIS.