Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP“) ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)“ v znení Dodatku č. 2 vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 163C/2010 dňa 24.08.2010, s. 9 – 16.

Popis Oprávnených projektov a tém vzdelávania, Oprávnených príjemcov pomoci t.j. prijímateľov NFP, Oprávnených nákladov, Formy pomoci, Výšky a intenzity pomoci, Podmienky poskytnutia pomoci, Kumulácie pomoci, Mechanizmus poskytovania pomoci, Zoznam povinných a ďalších príloh v rámci Schémy nájdete v záväznom texte znení „Schémy PaV MSP“. Dokumenty na stiahnutie sú nižšie na tejto stránke.

Termín uzávierky na prijímanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Žiadosti o NFP prijímame na adresu NARMSP priebežne, najneskôr však v deň uzávierky 15.2.2011 o 16:00 hod pri osobnom doručení, pri doručení poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odoslania (odovzdania na prepravu) vyznačeného na pečiatke pošty. Po tomto termíne už žiadosti o NFP prijímať nebudeme. Prijímanie žiadostí môže byť však ukončené aj skôr, a to v prípade, že finančné prostriedky vyčlenené na vzdelávanie v rámci Schémy budú na základe schválených predložených žiadostí vyčerpané ešte pred konečným dátumom uzávierky. O tejto skutočnosti budeme informovať na web stránke Schémy. Vzdelávacia aktivita (školenie) musí byť ukončená do termínu 11.3.2011. Viac informácií o podmienkach a postupoch nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP.

Všetky aktualizácie a ďalšie pokyny pre žiadateľov budú priebežne zverejňované na webovej stránke:

http://www.nadsme.sk/content/schema-podpory-poradenstva-vzdelavania-pre-msp-cast-Vzdelavanie