Dňa 11. 11.2010 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Rámcová aktivita č. 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

Dátum uzavretia výzvy: priebežne do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu, najneskôr do 30.12.2011.

Bližšie informácie o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-2010-2.1-02.ews