Dňa 11. 11.2010 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK

Bližšie informácie o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr–2010-2.2-04.ews